Pravila privatnosti

Zajednički voditelji obrade

BIO SPORT d.o.o., Zagreb, Maksimirska 8, OIB: 71559665815

CENTAR ZDRAVLJA I TJELESNE FORME BIO TRENING d.o.o., Zagreb, Maksimirska 8, OIB: 01115147600

Pravna osnova i svrhe obrade podataka

Vaši se osobni podaci obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba o zaštiti podataka) te relevantnim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka postupamo sukladno načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti te pouzdanosti obrade.

Vaše osobne podatke obrađujemo prvenstveno u svrhu pružanja zatražene usluge, odnosno radi ispunjavanja ugovornih obveza.

Nadalje, Vaše osobne podatke obrađujemo radi ispunjavanja zakonskih obveza, kao i u svrhu naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode.

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo temeljem Vaše izričite privole, obavještavamo Vas kako u svakom trenutku imate pravo povući danu privolu.

Kategorije podataka koje obrađujemo

U svrhu pružanja usluga Zajedničkih voditelja obrade, obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 1. ime i prezime
 2. broj telefona
 3. e-mail adresa
 4. osobna fotografija
 5. podaci koji se odnose na zdravlje
 6. video nadzor prostorija
 7. drugi podaci povezani s Vašim upitima ili komentarima, ukoliko to želite

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti:

 1. radnicima i poslovnim partnerima Zajedničkih voditelja obrade koji su uključeni u pružanje usluge temeljem Vašeg upita/zahtjeva;
 2. tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća;
 3. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u svojstvu izvršitelja obrade.

 

Ukoliko za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava i sigurnost obrade Vaših osobnih podataka, a sve sukladno svim relevantnim propisima u području zaštite osobnih podataka.

Prava ispitanika

Osiguravamo Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje zadržavamo u našim bazama podataka.

 • Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih te dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na Vas odnose.

 • Pravo na brisanje (˝pravo na zaborav˝)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane. Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

 • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koji se na Vas odnose (npr. ukoliko osporavate točnost osobnih podataka).

 • Pravo na prigovor

Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše  podatke. Uložite li takav prigovor, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada Vaših podataka temelji na privoli ili ugovoru te se provodi automatiziranim putem, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se na Vas odnose u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete nam se obratiti putem e-mail adrese: info@biotrening.com

Ukoliko smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s obvezujućim primjenjivim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Razdoblje pohrane korisničkih podataka

Vaše osobne podatke zadržat ćemo samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje svrhe u koju su prikupljeni, osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše izričite privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ukoliko postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bi osobne podatke zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja te kako bi osigurali da se osobni podaci obrađuju u skladu sa svrhom obrade.

“Kolačići” (Cookies)

Zajednički voditelji obrade pridržavaju pravo korištenja ˝kolačića˝ (cookies) na internetskoj stranici biotrening.com.

Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao anonimni individualni identifikatori korisnika, na način da ga internetska stranica biotrening.com koju korisnik posjećuje šalje njegovom pregledniku.

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika i služe za bilježenje informacija o prethodnim posjetama internetskoj stranici biotrening.com. Kolačić ne sadrži osobne podatke korisnika, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje je korisnik prethodno priopćio prilikom pristupa i korištenja internetske stranice biotrening.com.

Korisnik je ovlašten zabraniti primanje kolačića s internetske stranice biotrening.com na način da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izabere tu mogućnost.

Izmjene Pravila privatnosti

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Pravilima privatnosti, na odgovarajući će se
način primjenjivati Zakon o provedbi Uredbe o zaštiti podataka, Uredba o zaštiti podataka te drugi relevantni propisi.

Zajednički voditelji obrade pridržavaju pravo izmjene ovih Pravila privatnosti, o čemu ćete biti pravodobno
obaviješten putem internetske stranice biotrening.com ili na drugi primjeren način.